Snelle levertijden
Showroom/werkplaats in Werkendam
Duurzaamheid voorop
Bezorgen en monteren aan huis
Handgemaakt en maatwerk

Vaak gezocht

Kom langs in de showroom

Maak simpel een afspraak en kom onze producten in de showroom bekijken.
Afspraak maken
Bel ons
+31(0)183511930
Ma t/m vr 8.00 - 17.00
Za 9.00 - 13.00
Mail ons
info@woodfarm.nl
Adresgegevens
Steurgat 3-1
4251 NG Werkendam

Welkom

+

20% korting op online bestellingen met code: VOORRAADSALE2024 - geldig van 15 juni t/m 22 juni

ALGEMENE VOORWAARDEN WOODFARM

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Woodfarm: De vennootschap onder firma Handelsonderneming Klepper V.O.F., tevens handelende onder de naam Woodfarm premium wood products, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67217931;

Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Woodfarm een Overeenkomst sluit of heeft gesloten;

Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Woodfarm en Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

Product: Het product dat Woodfarm uit hoofde van de Overeenkomst in opdracht van Klant vervaardigt en/of aan Klant levert.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van Woodfarm en op elke Overeenkomst tussen Woodfarm en Klant.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover partijen in de Overeenkomst daarvan uitdrukkelijk zijn afgeweken. De inhoud van de (schriftelijke) Overeenkomst prevaleert steeds boven deze algemene voorwaarden.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke volgende Overeenkomst, ongeacht of Woodfarm deze voorwaarden expliciet van toepassing verklaard voorafgaand of bij het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

3.1 Elk aanbod en elke offerte van Woodfarm wordt gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid van het Product ten tijde van aanvaarding door Klant.
3.2 De door Woodfarm aangeboden prijzen gelden voor veertien dagen. Indien Klant het aanbod van Woodfarm na deze periode wil aanvaarden, heeft Woodfarm het recht gewijzigde prijzen aan te bieden.
3.3 Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument). Prijsopgaves voor hout worden berekend op basis van de bruto oppervlakte van het Product (m2), inclusief eventueel zaagverlies. Tenzij anders vermeld, gelden de opgegeven prijzen exclusief bewerkingskosten en transportkosten.
3.3 De totstandkoming van een Overeenkomst kan op elke in het handelsverkeer gangbare wijze geschieden (schriftelijk, telefonisch, elektronisch of mondeling). De Overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien Woodfarm is gestart met de uitvoering van de Overeenkomst.
3.4 Indien de Overeenkomst mondeling of telefonisch tot stand komt, levert de administratie van Woodfarm zwaarwegend bewijs op van de inhoud van de Overeenkomst. Indien Klant de inhoud van de Overeenkomst betwist, dient Klant de inhoud van de door hem gestelde Overeenkomst te bewijzen.

Artikel 4 – Kwaliteit van het Product

4.1 Een Product van Woodfarm wordt geleverd in de conditie waarin het zich bevindt ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst. Het staat Klant vrij de conditie en kwaliteit van de materialen te inspecteren voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst.
4.2 Woodfarm werkt voornamelijk met historische (eerder gebruikte) houten materialen. Gezien de historische aard van dit materiaal kan Woodfarm de consistentie en kwaliteit van het Product niet garanderen. Eventuele afwijkingen in maat/structuur/patroon/kleur, fysieke eigenschappen door (ver)werking van het materiaal, (giftige) verontreinigingen, uittreding van sediment, ongedierte of blootstelling aan straling levert uitdrukkelijk geen gebrek in het vervaardigde of geleverde Product op. Klant is ermee bekend dat houten Producten na levering ten gevolge van temperatuurswisselingen en/of (verdere) droging kunnen vervormen of (licht) scheuren.
4.3 Woodfarm is gehouden met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.1 en 4.2 een Product te vervaardigen en/of te leveren dat redelijkerwijs in overeenstemming is met de Overeenkomst.
4.4 Klant is gehouden de kwaliteit van het Product direct na (af)levering te controleren. Eventuele klachten over de kwaliteit van het Product dienen binnen 24 uur na (af)levering gemeld te worden bij Woodfarm. Indien Klant na afloop van deze periode melding maakt van een gebrekkig Product, dient Klant te bewijzen dat het Product reeds bij (aflevering) gebrekkig was.
4.5 Woodfarm staat alleen in voor specifieke producteigenschappen (kleur, afmeting, vorm, dikte, maatvastheid) wanneer de betreffende producteigenschappen expliciet zijn opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 5 – Betaling en eigendomsvoorbehoud

5.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum.
5.2 Woodfarm is gerechtigd gedeeltelijke of volledig vooruitbetaling van het Product te verlangen indien de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. Indien partijen een (gedeeltelijke) vooruitbetaling zijn overeengekomen is Woodfarm gerechtigd haar verplichting om het product (af) te leveren op te schorten zolang Klant niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.3 Indien Klant de overeengekomen prijs niet tijdig en/of volledig voldoet verkeert hij zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim na afloop van de vervaldatum van de betreffende factuur.
5.4 Elk geleverd Product blijft eigendom van Woodfarm totdat Klant volledig aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan die uit de Overeenkomst of eerdere Overeenkomsten voortvloeien.

Artikel 6 – Levering

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek bij Woodfarm. Klant dient bij het ophalen van het Product zorg te dragen voor geschikt materieel om het Product te vervoeren.
6.2 Klant dient het Product binnen veertien dagen na gereedkomen af te nemen. Na deze periode is Woodfarm gerechtigd een marktconform tarief voor op- en overslag in rekening te brengen bij Klant.
6.3 Indien transport van het Product onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, vindt de levering plaats op het overeengekomen adres voor zover dat in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mogelijk is.
6.4 Het Product komt voor risico van Klant vanaf het moment van levering. Deze bepaling laat het bepaalde in artikel 5.4 onverlet.

Artikel 7 – Opzegging en ontbinding

7.1 Klant kan de Overeenkomst opzeggen onder vergoeding van alle op dat moment reeds gemaakte materiaal- en bewerkingskosten aan Woodfarm.
7.2 Klant kan de Overeenkomst die op afstand is gesloten binnen 14 dagen na ontvangst van het Product zonder opgave van redenen ontbinden. Klant geeft van deze herroeping een ondubbelzinnige verklaring af aan Woodfarm.
7.3 Klant heeft na het uitbrengen van een verklaring als bedoeld in lid 2 een termijn van 14 dagen om het geleverde Product te retourneren. Klant is verplicht het Product in de originele verpakking te retourneren.
7.4 Woodfarm vergoedt na ontbinding van de Overeenkomst onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de in lid 2 bedoelde verklaring alle van Klant ontvangen betalingen met betrekking tot de ontbonden Overeenkomst.
7.5 Klant doet afstand van zijn recht de al dan niet op afstand gesloten Overeenkomst te ontbinden wanneer het Product uit hoofde van de Overeenkomst speciaal voor hem is ingekocht, bewerkt of vervaardigd.
7.6 Indien Woodfarm, door welke omstandigheden dan ook, niet het exacte door Klant gewenste Product kan vervaardigen en/of leveren, zal Woodfarm indien mogelijk een vervangend Product aanbieden. Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden zonder kosten aan Woodfarm verschuldigd te zijn.

Artikel 8 – Geschillen

8.1 Indien Klant een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, en zijn betalingsverplichtingen niet tijdig en/of niet volledig nakomt, is Klant gehouden de daadwerkelijke en volledige incassokosten van Woodfarm te vergoeden, zowel in als buiten rechte.
8.2 Indien Klant een consument is en zijn betalingsverplichtingen niet tijdig en/of niet volledig nakomt, is Klant gehouden de buitengerechtelijke incassokosten volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en de daadwerkelijke en volledige incassokosten van Woodfarm in rechte te vergoeden.
8.3 Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Privacy Verklaring:

Inleiding

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot de producten en/of diensten van Woodfarm. In deze Privacy Verklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Verklaring bevat daarnaast informatie over ons cookiebeleid. Door producten en/of diensten van Woodfarm te gebruiken en deze Privacy Verklaring te accorderen, gaat de Gebruiker akkoord met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Een gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en/of diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan Woodfarm te verstrekken. Indien de invoer van uw gegevens wordt gevraagd, geeft Woodfarm aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de producten en/of diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens door gebruik te maken van producten en/of diensten van Woodfarm verwerkt deze de persoonsgegevens van haar gebruikers. Het gaat hierbij om de naam, adresgegevens en e-mailadres. Daarnaast worden financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer verwerkt, indien een gebruiker een betaald(e)product en/of dienst van Woodfarm afneemt, indien en voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten en/of diensten. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen: 

a. Voor de totstandkoming en uitvoering van een met de gebruiker gesloten overeenkomst; 

b. Voor administratieve afhandeling: om de gebruiker de overeengekomen producten en/of diensten aan te bieden en/of te leveren;

c. Voor de facturatie: als het gaat om een of meer betaalde producten en/of diensten. Wanneer de betaling uitblijft voor onze producten en/of diensten kunnen wij de vordering uit handen geven aan derden, zoals een incassobureau; In voornoemde gevallen zijn de naam, adresgegevens, bankgegevens en e-mailadres noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst. 

d. Om de gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, service berichten of een of meer elektronische boodschappen toe te sturen die voor de gebruiker interessant zouden kunnen zijn, wanneer de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan; 

e. Om gericht een aanbieding te doen aan de Gebruiker of ten behoeve van andere promotionele doeleinden, bijvoorbeeld via e-mail indien de Gebruiker heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. 

f. Het plaatsen van foto’s op de website en social media van Woodfarm. In voornoemde gevallen worden de persoonsgegevens, te weten het e-mailadres, optioneel verstrekt, waarvoor de Gebruiker expliciet toestemming verleent. 

g. Om onze producten en/of diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van producten en/of diensten tegen te gaan;

h. Voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze producten en/of diensten; en/of

i. Indien een Gebruiker een van onze (mobiele) websites bezoekt, kunnen onze servers ook (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps.

In voornoemde gevallen heeft Woodfarm een gerechtvaardigd belang om de betrokken persoonsgegevens te verwerken. De verstrekte persoonsgegevens worden door Woodfarm uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar producten en/of diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden bewaard gedurende de periode dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden. In het geval er langere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, dan gelden de bewaartermijnen zoals in de wet voorgeschreven. 

Rechten gebruikers:

Al onze gebruikers hebben het recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met Woodfarm via info@woodfarm.nl Doorgifte derden Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door Woodfarm zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers. Wij hebben voor de in dit Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker ingeschakeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: info@woodfarm.nl. Uw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Voor het overige zal Woodfarm de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Producten en/of Diensten op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van Woodfarm in het belang is van haar Gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze Producten en/of Diensten te garanderen. De beveiliging van Woodfarm heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder opslag van die gegevens in een database voorzien van actuele virusscanners en betaling(sopdracht)en aan Woodfarm via beveiligde systemen zoals iDeal.

Postadres:
Burchtstraat 25
4251ZC Werkendam

Vestigingsadres:
Steurgat 3-1
4251NG Werkendam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67217931
E-mailadres: info@woodfarm.nl